IDÉ House of Brands henter nye krefter inn i ledelsen (English below)

Kjetil Amundsen, deleier og konsernsjef i kommunikasjonshuset 07 Media går inn i rollen som visekonsernsjef hos IDÉ House of Brands fra 1. april. Sammen med eier, Lasse Lauritzen, skal han lede IDÉ konsernet inn i en ny og viktig fase i IDÉ-historien. 

Publisert 18.02.2022 

35 år har gått siden Lasse Lauritzen var med på å etablere IDÉ House of Brands, som i dag har blitt Nordens største leverandør av produktmedia. Han han har siden oppstarten vært konsernsjef og øverste ansvarlig for det som i dag er en organisasjon bestående av 135 ansatte på 16 ulike kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island, med en omsetning i 2021 på 570 millioner.


«Etter 35 år i sirkusmanesjen har tiden kommet for å starte prosessen med å gi stafettpinnen videre og slippe nye krefter til, og derfor har jeg nå besluttet å trappe ned mitt operative ansvar i driften», forteller Lasse. «Det er derfor med stor glede jeg kan meddele at Kjetil Amundsen fom. 1. april i år vil tiltre rollen som visekonsernsjef hos oss i IDÉ House of Brands".


Kjetil har 15 års ledererfaring innen strategi, ledelse og forretningsutvikling i globale- og nasjonale organisasjoner. Han er utdannet Sivilmarkedsfører fra NMH og har en spesialisering i strategi og ledelse fra University of Texas at Austin McCombs School of Business. I 2001 begynte Kjetil sin karriere i Accenture og de neste 15 årene i stillinger med økende grad av ansvar innen salg, markedsføring og ledelse i Midelfart, Novartis, Ringnes, Johnson & Johnson og Print House. Kjetil har siden januar 2018 vært konsernsjef i kommunikasjonshuset 07 Media.


«I tiden fremover vil jeg jobbe tett sammen med Kjetil for å legge til rette for å sikre en best mulig overlevering og innføring i vårt firma og vår bransje. Vi har et fantastisk moment om dagen, i tillegg til spennende vekstplaner, så det er mer enn nok å ta tak i for Kjetil og resten av våre fantastiske ansatte», forteller Lasse.


«Jeg er enormt imponert over den jobben Lasse og hans familie har lagt ned i å skape det jeg vil karakterisere som en skikkelig suksesshistorie. Det er med stor ydmykhet jeg nå etter beste evne skal fylle sko som jeg anser å være svært store, men jeg gleder meg veldig til å bli en del av IDÉ-familien fra 1. april og ser frem til å kunne bidra til å utvikle IDÉ House of Brands videre i årene som kommer», forteller Kjetil.


Lasse Lauritzen vil fremover være arbeidende styreformann og bidra aktivt for videre utvikling av IDÉ House of Brands.

 

IDÉ House of Brands er Nordens ledende leverandør av produktmedia til bedriftsmarkedet. IDÉ House of Brands har 35 års erfaring med konseptutvikling, design, produksjon og logistikk av profileringsartikler og leverer totalkonsepter innenfor uniform/arbeidsbekledning, gaver/internstrategier/hms, kampanje og profileringsprodukter, massekonsepter, storformat, kontorrekvisita og trykksaker. www.ide.no

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lasse Lauritzen, tlf. + 47 90 03 55 33, e-post: Lasse.Lauritzen@idegroup.no
Kjetil Amundsen, tlf. +47 95 80 45 48, e-post: kjetil.amundsen@idegroup.no

 

Grønn IDÉ House of Brands logo
Kjetil Amundsen som smiler

Kjetil Amundsen, påtroppende visekonsernsjef i IDÉ House of Brands

IDÉ House of Brands attracts new management resources

Kjetil Amundsen, part owner and CEO of 07 Media will join as Deputy CEO at IDÉ House of Brands from April 1st. Together with the owner, Lasse Lauritzen, he will lead IDÉ group into a new and important phase in the IDÉ history.

 

Published 18.02.2022 

It has been 35 years since Lasse Lauritzen and Morten Pedersen establish IDÉ House of Brands, which today has become the Nordic region's largest supplier of product media. He has been CEO and chief executive of what is today an organization consisting of 135 employees in 16 different offices in Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland, with a turnover in 2021 of 570 million.

"After 35 years, the time has come to start the process of releasing new forces, and therefore I have now decided to reduce my operational responsibility in IDÉ," says Lasse. «It is therefore with great pleasure that I can announce that Kjetil Amundsen will join me as Deputy CEO from april 1st.".

Kjetil has 15 years of experience in strategy, management and business development in global and national organizations. He is a graduate marketer from NMH and specializes in strategy and management from the University of Texas at the Austin McCombs School of Business. In 2001, Kjetil began his career in Accenture and over the next 15 years with increasing responsibilities in sales, marketing and management in Midelfart, Novartis, Ringnes, Johnson & Johnson and Print House. Since January 2018, Kjetil has been CEO in 07 Media.

«In the future, I will work closely with Kjetil to facilitate the best possible handover and introduction to our company and our industry. We have fantastic momentum and exciting growth plans with many interesting projects for Kjetil and all our fantastic employees ", says Lasse.

"I am enormously impressed by the work Lasse and his family have put into creating what I would characterize as a real success story. It is with great humility that I will now, to the best of my ability, fill shoes that I consider to be very large. I look forward to becoming part of the IDÉ family from April 1st and help develope IDÉ House of Brands in the years to come ", says Kjetil.

Going forward, Lasse Lauritzen will be working chairman and actively contribute to further development of IDÉ House of Brands.

 

IDÉ House of Brands is the Nordic region's leading supplier of Product Media to the corporate market. IDÉ House of Brands has 35 years of experience with concept development, design, production and logistics of Product Media and delivers total concepts within uniform / workwear, gifts / internal strategies / HSE, campaign and profiling products, mass concepts, large format, office supplies and printed matter. www.ide.no

For more information, contact:
Lasse Lauritzen, tlf. + 47 90 03 55 33, e-mail: Lasse.Lauritzen@idegroup.no
Kjetil Amundsen, tlf. +47 95 80 45 48, e-mail: kjetil.amundsen@idegroup.no

 

Kjetil Amundsen, incoming Deputy CEO in IDÉ House of Brands