ÅPENHETSLOVEN

Næringslivet har stor påvirkning på mennesker, samfunn og miljø og kan bidra positivt til utvikling, men også medvirke negativt og forårsake skade. Virksomheter har derfor også en nøkkelrolle i å oppnå FNs bærekraftsmål.

Alle selskaper, uavhengig av størrelse, er av norske myndigheter forventet å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning samt rette opp skade for mennesker, samfunn og miljø – såkalte aktsomhetsvurderinger (due diligence).

Dette gjelder både næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner. Større virksomheter er fra og med 1.juli 2022, gjennom åpenhetsloven, lovpålagt å utføre dette arbeidet og vise åpenhet om det ved å rapportere offentlig om arbeidet.
Medlemmer i Etisk handel Norge har forpliktet seg til å jobbe med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Til grunn for dette arbeidet ligger Etisk handel Norges prinsipper som dekker områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd.

IDÉ House of Brands er underlagt Åpenhetsloven.

 

ÅRSRAPPORT ETISK HANDEL NORGE

Medlemsrapporten er utformet slik at vi kan vise åpenhet om vårt arbeid med ansvarlig
næringsliv og bærekraftig forretningspraksis, som beskrevet i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. I rapporten har vi beskrevet hvordan vi arbeider med aktsomhetsvurderinger, hvilke utfordringer vi står overfor, hvordan vi håndterer utfordringene, samt fremdrift og resultater.

(link til dokumentet "Etisk Handel Norge årsrapport fra IDÉ House of Brands 2021")

BASISNIVÅ FOR AKTSOMHETSVURDERINGER

IDÉ House of Brands har oppnådd Etisk Handel Norges basisnivå for aktsomhetsvurderinger.  Vi har dermed lagt grunnlaget for arbeid med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetsvurderinger har som mål å ivareta mennesker, samfunn, miljø og dyrevelferd i egen virksomhet og leverandørkjede gjennom å systematisk kartlegge og håndtere risiko for og faktisk negativ påvirkning.

Oppnåelse av basisnivå er ikke en garanti for at all risiko eller faktisk påvirkning er håndtert.

(link til dokumentet "Bekreftelse oppnådd basisnivå 2021 - IDÉ House of Brands AS")

KONTAKT OSS

Hvis du har informasjonskrav ber vi deg benytte kontaktskjema eller denne e-post adressen: aapenhetsloven@ide.no

Vi vil svare deg så raskt det er mulig, og senest innen 3 uker

Link til kontaktskjema

 

 

Er bærekraftig og miljøvennlig det samme?

Nei, ikke helt.

Å ta et bedre miljøvalg betyr at man handler på en måte som i minst mulig grad belaster miljøet. Mye av det som faller inn under denne betegnelsen vil også være bærekraftig – men begrepet bærekraftig rommer mer. For å skape en bærekraftig utvikling må verden jobbe innen tre områder: miljøsosiale forhold og økonomi. Dette blir kalt de tre pilarene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse tre pilarene som avgjør om noe er bærekraftig.

MILJØ

Hva har miljø med bærekraft å gjøre?

Klima og miljø dimensjonen av bærekraftig utvikling, handler om å ta vare på naturen og klimaet. Vi mennesker er helt avhengige av naturen. Måten vi bruker naturens ressurser på i dag har store konsekvenser for kloden og oss mennesker. Klimagassene ødelegger økosystemet, som gjør oss sårbare for naturkatastrofer, truer levebrødet vårt og skaper konflikter i kampen om naturressursene.

SOSIALT

Hva har sosiale forhold med bærekraft å gjøre?

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv.

Vi mennesker er en del av naturen og viktige ressurser for verden, akkurat som vann, skog og sol, men for at alle skal kunne bruke ressursene sine, må menneskerettighetene oppfylles. 

ØKONOMI

Hva har økonomi med bærekraft å gjøre?

Den økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å sikre økonomisk trygghet for mennesker og samfunn.

En bærekraftig økonomi er rettferdig og varig, slik at alle har råd til å dekke sine behov nå og i fremtiden. En måte å bidra til jevnere fordeling er å tenke på hva vi kjøper og hvordan det er laget.

I dag er det et økende gap mellom fattige og rike. Fattigdom og ulikhet fører til uro og splittelse i befolkningen og truer en bærekraftig utvikling.

BÆREKRAFTIG FORRETNINGSPRAKSIS 

IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

Vi anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler, der vi kan styrke leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø.

Vi tilstreber langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Vi er klar over at vår bransje er kompleks og flerdimensjonal. Derfor ønsker vi mer åpenhet og kunnskapsoverføring innenfor bransjen.

Vi bryr oss om våre kunders forpliktelse til bærekraft. Derfor ber vi våre kunder om å samarbeide med oss og velge de mest bærekraftige alternativene for deres virksomhet.

Vi utfordrer våre leverandører til å tilpasse sin egen virksomhet og egne produkter, slik at det ikke er til skade for mennesker, samfunn og miljøet. Derfor fremsnakker vi alltid produkter fra de produsenter som stiller strenge krav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet og funksjonalitet.

MILJØPOLICY

Vi er forpliktet til å redusere vår miljøpåvirkning og kontinuerlig forbedre våre miljøresultater. Dette er en integrert del av vår forretningsstrategi og driftsmetode. Vi oppfordrer alle våre kunder og leverandører til å gjøre det samme.

(link til dokumentet IDÉ House of Brands miljøpolicy 2022)

CODE OF CONDUCT

IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Våre retningslinjer inkluderer Code of Conduct og danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

(link til Retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis og CoC)

LEVERANDØRER

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av våre retningslinjer for leverandører og derunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.

(link til Retningslinjer for leverandører)

KLIMAREGNSKAP

IDÉ House of Brands fører klimaregnskap på scope 1 og 2

 

Klimakvoter

Thor Heyerdahl Climate Park

 

HVORDAN JOBBER VI MED BÆREKRAFT

GJENNOM INNKJØP

IDÉ House of Brands anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Vi har rutiner for risikovurderinger og tilpasser våre innkjøpsrutiner slik at våre samarbeidspartnere har mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. 

 

GJENNOM LEVERANDØRUTVIKLING OG PARTNERSKAP

IDÉ House of Brands er klar over at vi kan ha en negativ innvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Samtidig ser vi vårt potensiale i å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og partnere jobber målrettet og systematisk for å overholde våre retningslinjer for leverandører, herunder våre etiske retningslinjer, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.

 

GJENNOM GODE KUNDEFORHOLD

IDÉ House of Brands vil være en pådriver overfor kunder i valget om å ta bedre miljøvalg, respektere menneskerettigheter og bidra til jevnere fordeling av naturressursene ved å tenke på hva vi kjøper og hvordan det er laget. Flere av våre kunder er blitt mer bevisste på innkjøpene sine og det er tilfredsstillende å kunne møte deres krav til mer bærekraftige valg. 

 

KVALITETSLEDELSE

Sertifiseringen gagner både våre kunder og oss. Sterkere grad av kvalitetssikring og service fører til en mer helhetlig behandling fra alle våre avdelinger i Norden. 

ISO 9001 - Kvalitetsledelse

ISO 9001- kvalitetsledelser er den internasjonale standarden for kvalitetsledelse. Denne standarden ble oppdatert i 2015, slik at den er relevant for dagens og morgendagens samfunn. ISO 9001 gir organisasjoner oppskriften på hvordan de til enhver tid skal kunne oppfylle krav til kvalitet som samsvarer med kundenes forventninger. Standarden tar spesielt hensyn til de komplekse leverandørkjedene vi som virksomhet må forholde oss til. Vi har fått fornyet godkjennelsen hvert år siden 2004 etter gjeldende standarder.

Vi er forpliktet til å redusere vår miljøpåvirkning og kontinuerlig forbedre våre miljøresultater, som en integrert del av vår forretningsstrategi og driftsmetode. Vi oppfordrer alle våre kunder og leverandører til å gjøre det samme.

MILJØSTYRING

IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø. Dette innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov, uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner.

ISO 14001– Miljøstyringssystem

ISO 14001 - miljøstyringssystem er den internasjonale standarden for miljøstyring som bidrar til å skape systemer for å redusere organisasjonens negative effekt på miljøet. Dette omfatter blant annet energiforbruk, avfallshåndtering, miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging. Ved å redusere vår negative miljøpåvirkning og etablere en mer bærekraftig organisasjonsmodell kan vi både spare kostnader og energi, og samtidig ivareta miljøet for framtidige generasjoner. Standarden benytter seg av PUKK (planlegg, utfør, kontroller, korriger).

Logotyp på Etisk Handel Norge

ETISK HANDEL 

Arbeidsforhold på fabrikkene og internasjonale menneskerettigheter har alltid stått i første rekke hos oss. Derfor reiser vi årlig på kontroll på våre fabrikker, og har et tett samarbeid med lokale kontrollører for å påse at alle lover og regler følges. Når vi velger avtalepartnere og samarbeidspartnere er dette basert på gode etiske holdninger. De skal unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettighetene, dårlige arbeidsforhold eller skadevirkninger for lokalsamfunn og miljø.

Etisk Handel Norge (EHN) er et forpliktet partnerskap mellom industri, fagforening, organisasjon og offentlige etater. 

EHN er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Etisk handel betyr at bedrifter og andre aktører bidrar til å forbedre arbeidsforholdene og miljøet i forsyningskjeden. Hos IDÉ House of Brands definerer vi samfunnsansvar som «En langsiktig forpliktelse til å lykkes kommersielt gjennom arbeidsmetoder som respekterer etiske verdier, mennesker, miljø og natur». Vi rapporterer til Etisk handelsinitiativ hvert år og rapportene er offentlige.

Hvorfor er IDÉ medlem i EHN?

EHN er det ledende kompetansemiljøet for etisk handel i Norge og Norden, og gir oss viktige verktøy og ressurser for å kunne arbeide godt og effektivt med etisk handel.  Gjennom å samarbeide med EHN har vi en rekke forpliktelser. Blant annet har vi sluttet oss til EHN's prinsipperklæring, implementert retningslinjer for etisk handel, arbeider aktivt for å skape konkrete forbedringer i arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden, rapportere årlig om status og fremdrift, kontinuerlig oppfølging. 

IDÉ House of Brands og FNs bærekraftsmål

FN's bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Denne planen krever innsats fra myndighetene, næringslivet og privatpersoner. Vi har valgt å jobbe ekstra med følgende mål:

ikon röd bok och penna

 

Mål 4:

God Utdanning

"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle."

Les mer

ikon lila uppåtstigande trappa

 

Mål 8:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

"Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle."

Les mer

ikon guldfärgad evighetssymbol

 

Mål 12:

Ansvarlig forbruk og produksjon

"Sikre bærekraftig forbruks-og produksjonsmønstre."

Les mer

ikon grönt öga med jordglob

 

Mål 13:

Stoppe Klimaendringene

"Umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem."

Les mer

ikon fem blå ringar

 

Mål 17:

Samarbeid for å nå målene

"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling."

Les mer

IDÉ HOUSE OF BRANDS OG SOS-BARNEBYER

SOS Barnebyer jobber for at alle barn skal få muligheten til å vokse opp i en familie som gir dem kjærlighet og trygghet - enten det er i barnets biologiske familie eller i en ny SOS-familie.

Vi jobber tett med SOS-barnebyer for å bidra til deres arbeid med å trygge barn over hele verden. Vi har valgt å dele opp dette arbeidet i to deler. På den ene siden donerer vi en betydelig sum til SOS-Barnebyer hvert år og på den andre siden bruker vi vårt nettverk med kunder og partnere til å aktivt spre informasjon om arbeidet SOS-Barnebyer gjør samt legge til rette for en kombinasjon av donasjon og produktmedia. 

SOS Barnebyer
Les mer om vårt samarbeid her