BÆREKRAFTIG FORRETNINGSPRAKSIS

Vi i IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø. Det betyr at vi ønsker å gå foransom et godt eksempel i bransjen vår.

Vårt mål er å ha mer åpenhet og større kunnskapsoverføring i alle ledd fra produksjon til leveranse. Vi bryr oss om våre kundes forpliktelse til bærekraft, og ønsker å gjøre det enkelt å velge bærekraftige alternativer innenfor produktmedia. Her mener vi både i valg av materialer, produksjon og fraktmetode. Vi mener at dersom flere tenker på bærekraft i innkjøpsprosessen, kan vi sammen gjøre en forskjell.

Ansvarlig innkjøpspraksis er et av våre viktigste virkemidler for å opprettholde en bærekraftig forretningspraksis. Det er der vi kan styrke våre partneres mulighet til å levere på de kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø.

Vi utfordrer våre partnere til å tilpasse sin egen virksomhet og egne produkter, slik at det ikke er til skade for mennesker, samfunn og miljøet. Som vår kunde skal du være trygg på at vi alltid fremsnakker produkter fra godkjente produsenter som stiller strenge krav til egen produksjon. 

Bærekraftig forretningspraksis

VÅR MILJØPOLICY

Vi er forpliktet til å redusere vår miljøpåvirkning og kontinuerlig forbedre våre miljøresultater. Dette er en integrert del av vår forretningsstrategi og driftsmetode. Vi oppfordrer alle våre kunder og leverandører til å gjøre det samme.
 

VÅR CODE OF CONDUCT

IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Våre retningslinjer inkluderer Code of Conduct og danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.
 

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Vi forventer at våre samarbeidspartnere arbeider målrettet for etterlevelse av våre retningslinjer for leverandører og derunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.

VÅR BÆREKRAFTSSTRATEGI

IDÉ House of Brands er klar over at bransjen kan ha negativ påvirkning på miljø, samfunn og mennesker. Derfor er det viktig for oss å bidra til en positiv utvkling i leverandørkjeden og sørge for ansvarlig innkjøpspraksis. Vi er en bedrift som ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling, og vise dette gjennom kunnskap og handling i alt vi gjør. Her kan du lese vår bærekraftsstrategi 2022-2025.

 


 

VÅRT KLIMAREGNSKAP

Vi i IDÉ House of Brands tar ansvar utover vår verdikjede, ved å investere i treplantingsprosjektet "Thor Heyerdal Climate Åark", som ligger i Ayeyarwady-regionen i Myanmar. Vi er stolte av å plante trær som en kompensasjon for våre klimagassutslipp på scope 1 og 2, i alle land der vi opererer. Disse offisielle karbonkrediitene finansierer 3,5 mangrovetrær per tonn karondioksid som slippes ut.

 


 

Les mer om vårt klimaregnskap

ÅPENHETSLOVEN

Alle selskaper er av norske myndigheter forventet å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning samt rette opp skade for mennesker, samfunn og miljø – såkalte aktsomhetsvurderinger (due diligence).

Dette gjelder både næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner. Større virksomheter er fra og med 1.juli 2022, gjennom åpenhetsloven, lovpålagt å utføre dette arbeidet og vise åpenhet om det ved å rapportere offentlig om arbeidet.

 

Les mer om Åpenhetsloven

ER BÆREKRAFTIG OG MILJØVENNLIG DET SAMME?

Nei, ikke helt.

Å ta et bedre miljøvalg betyr at man handler på en måte som i minst mulig grad belaster miljøet. Mye av det som faller inn under denne betegnelsen vil også være bærekraftig – men begrepet bærekraftig rommer mer.

For å skape en bærekraftig utvikling må verden jobbe innen tre områder: miljøsosiale forhold og økonomi.

Dette blir kalt de tre pilarene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse tre pilarene som avgjør om noe er bærekraftig.


ETISK HANDEL

Arbeidsforhold på fabrikkene og internasjonale menneskerettigheter har alltid stått i første rekke hos oss. Derfor reiser vi årlig på kontroll på våre fabrikker, og har et tett samarbeid med lokale kontrollører for å påse at alle lover og regler følges. Når vi velger avtalepartnere og samarbeidspartnere er dette basert på gode etiske holdninger. De skal unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettighetene, dårlige arbeidsforhold eller skadevirkninger for lokalsamfunn og miljø.

Etisk handel Norge (EHN) er et forpliktet partnerskap mellom industri, fagforening, organisasjon og offentlige etater. 

EHN er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Etisk handel betyr at bedrifter og andre aktører bidrar til å forbedre arbeidsforholdene og miljøet i forsyningskjeden. Hos IDÉ House of Brands definerer vi samfunnsansvar som «En langsiktig forpliktelse til å lykkes kommersielt gjennom arbeidsmetoder som respekterer etiske verdier, mennesker, miljø og natur». Vi rapporterer til Etisk handelsinitiativ hvert år og rapportene er offentlige.

Hvorfor er IDÉ medlem i EHN?

EHN er det ledende kompetansemiljøet for etisk handel i Norge og Norden, og gir oss viktige verktøy og ressurser for å kunne arbeide godt og effektivt med etisk handel.  Gjennom å samarbeide med EHN har vi en rekke forpliktelser. Blant annet har vi sluttet oss til EHN's prinsipperklæring, implementert retningslinjer for etisk handel, arbeider aktivt for å skape konkrete forbedringer i arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden, rapportere årlig om status og fremdrift, kontinuerlig oppfølging. 

 

Blå ISO 9001 logo 

KVALITETSLEDELSE

Sertifiseringen gagner både våre kunder og oss. Sterkere grad av kvalitetssikring og service fører til en mer helhetlig behandling fra alle våre avdelinger i Norden. 

ISO 9001 - Kvalitetsledelse

ISO 9001- kvalitetsledelser er den internasjonale standarden for kvalitetsledelse. Denne standarden ble oppdatert i 2015, slik at den er relevant for dagens og morgendagens samfunn. ISO 9001 gir organisasjoner oppskriften på hvordan de til enhver tid skal kunne oppfylle krav til kvalitet som samsvarer med kundenes forventninger. Standarden tar spesielt hensyn til de komplekse leverandørkjedene vi som virksomhet må forholde oss til. Vi har fått fornyet godkjennelsen hvert år siden 2004 etter gjeldende standarder.

HVORDAN JOBBER VI MED BÆREKRAFT

GJENNOM INNKJØP

IDÉ House of Brands anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Vi tilpasser våre innkjøpsrutiner slik at våre samarbeidspartnere har mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. 

 

GJENNOM LEVERANDØRUTVIKLING OG PARTNERSKAP

IDÉ House of Brands er klar over at vi kan ha en negativ innvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Samtidig ser vi vårt potensiale i å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og partnere jobber målrettet og systematisk for å overholde våre retningslinjer for leverandører, herunder våre etiske retningslinjer, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.

 

GJENNOM SALG OG MARKEDSFØRING

IDÉ House of Brands vil være en pådriver overfor kunder i valget om å handle mer miljøvennlig. Flere av våre kunder er blitt mer bevisste på innkjøpene sine og det er tilfredsstillende å kunne møte deres krav om mer miljøriktige valg. Som vår kunde vil du alltid ha et mer miljøvennlig alternativ.

 

IDÉ HOUSE OF BRANDS & FN'S GLOBALE MÅL

FN's bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Denne planen krever innsats fra myndighetene, næringslivet og privatpersoner. Vi har valgt ut fem av målene som vi har valgt å arbeide ekstra mot.

 

STOLT BÆREKRAFTSPARTNER MED SOS BARNEBYER

SOS Barnebyer jobber for at alle barn skal få muligheten til å vokse opp i en familie som gir dem kjærlighet og trygghet – enten det er i barnets biologiske familie eller en ny SOS-familie.

Vi jobber tett med SOS Barnebyer for å bidra til deres arbeid med å trygge barn over hele verden. Vi har valgt å dele dette arbeidet i to deler. På den ene siden donerer vi en betydelig sum til SOS Barnebyer hvert år og på den andre siden bruker vi vårt nettverk med kunder og partnere til å aktivt spre informasjonen om arbeidet SOS Barnebyer gjør, samt legge til rette for en kombinasjon av donasjon og produktmedia.

 

 

IDÉ er stolt bærekraftspartner med SOS Barnebyer